Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne nr 3/2004


Uchwa?y Senatu


 
Uchwa?a Nr  173
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie: ustanowienia Nagrody Naukowej im. Królowej Bony Sforzy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustanawia si? Nagrod? Naukow? im. Królowej Bony Sforzy, której celem jest wyró?nienie pracowników naukowych Uniwersytetu w Bari oraz Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie za szczególne osi?gni?cia nauko-we.

§ 2
O nagrod? pieni??n? w wysoko?ci równej 1000 euro mog? ubiega? si? pracownicy naukowi w wieku do 40 lat ?ycia, którzy opublikowali dzie?a, monografie lub zbiory artyku?ów z za-kresu dziedzin nauki, okre?lonych przez Rek-tora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektora Uniwersytetu w Bari.

§ 3
Zg?oszenia kandydatów do nagrody naukowej im. Królowej Bony Sforzy wraz z uzasadnieniem dokonuje dziekan odpowiedniego wy-dzia?u w terminie do 31 marca ka?dego roku,   a wr?czenie nagrody odbywa si? podczas inau-guracji roku akademickiego w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie i w Uni-wersytecie w Bari.

§ 4
Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania na-grody okre?la Regulamin, zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskie-go w Olsztynie i rektora Uniwersytetu w Bari.

§ 5
Fundusze na nagrod? pochodz? ze ?rodków fi-nansowych Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu w Bari.

§ 6
Uchwa?a wchodzi w ?ycie po jej ratyfikowaniu przez Uniwersytet w Bari.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  174
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: utworzenia zamiejscowego o?rod-ka dydaktycznego Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 64 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) oraz rozporz?dzenia Mi-nistra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 marca 2003 roku w sprawie szczegó?owych warun-ków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowe-go o?rodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydzia?u zamiejscowego uczelni (Dz.U. Nr 61, poz. 538), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. W celu realizacji zaj?? dydaktycznych  na kierunku technika rolnicza i le?na,    w Uniwersytecie tworzy si? jednostk? or-ganizacyjn? w formie Zamiejscowego O?-rodka Dydaktycznego w Rusocinie.
2. Jednostk? podstawow?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne w ramach prowadzonego kierunku studiów jest Wydzia? Nauk Tech-nicznych.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  175
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

zmieniaj?ca Uchwa?? Nr 139 z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie kierunków dzia?a? w gospodarce finansowej w roku 2004.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W Uchwale Senatu Nr 139 z 5 marca 2004 ro-ku w sprawie kierunków dzia?a? w gospodarce finansowej w roku 2004 pkt 6 w § 1 otrzymuje brzmienie:
„6. Ogranicza si? zatrudnianie we wszystkich grupach pracowniczych, z wyj?tkiem profeso-rów. Zatrudnienie nowych pracowników    na stanowiska asystentów i adiunktów, dopusz-cza si? wy??cznie w razie szczególnych pot-rzeb dydaktycznych, tak?e perspektywicznych, po spe?nieniu warunków, o których mowa w § 1 pkt 7 Uchwa?y Nr 127 Senatu z dnia 30 stycznia 2004 roku. Decyzj? o zatrudnieniu podejmuje Rektor.”

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2004 r.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  176
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: przyznania tytu?u profesora ho-norowego prof.dr.hab. Piotrowi SK?O-DOWSKIEMU.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu z 24 wrze?nia 1999 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnic-twa i przyznaje tytu? profesora honorowego prof.dr.hab. Piotrowi SK?ODOWSKIEMU.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  177
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na realizacj? dodatkowego zadania przez Instytut Nauk o Wychowaniu.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, w zwi?zku z pismem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 3 czerwca 2004 r. (DN-2-JG-710-29/04), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na przyj?cie przez Instytut Nauk o Wychowaniu funkcji organizatora Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przed-miotów Przyrodniczych.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie w dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  178
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie da-rowizny.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 8 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 z 27 wrze?nia 1990 r. wraz z pó?n.zm.) oraz § 10, ust. 4 Statutu Uniwersyte-tu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na przyj?cie przez Uniwersytetu darowizny pieni??nej przekazanej przez Fundacj? Marii i Georga Dietrich z Offenburga, w wysoko?ci:
• 99.995,78 EURO – kwota przekazana 16 marca 2004 r.;
• 100.000 EURO – kwota zapowiedziana          na sierpie? 2004 r. (pismo z 8 czerwca 2004 r. za?.).

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  179
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy   z Odeskim Uniwersytetem Pa?stwowym  im. I.I. Miecznikowa, Rosja.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwer-sytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie poro-zumienia o wspó?pracy z Odeskim Uniwersy-tetem Pa?stwowym im. I.I. Miecznikowa, Ro-sja.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  180
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci budynku dwurodzinnego wraz z prawem u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie – Gutkowo 34.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersyte-tu, Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM w?asno?ci budynku dwurodzinnego oraz zwi?-zanego z nim prawa u?ytkowania wieczystego gruntu po?o?onego w Olsztynie – Gutkowo 34, oznaczonego jako dzia?ka Nr 40/5 (obr?b 153) o powierzchni 988 m2 (wyrys z mapy ewiden-cyjnej – za?.), na rzecz dotychczasowych na-jemców.
Warto?? rynkowa praw w/w nieruchomo?ci zosta?a oszacowana przez rzeczoznawc? maj?t-kowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zbycia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  181
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zakup nieru-chomo?ci po?o?onej na terenie gminy Bar-czewo, obr?b Lamkówko.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersyte-tu, Senat wyra?a zgod? na zakup przez UWM od Agencji W?asno?ci Rolnej Skarbu Pa?stwa nieruchomo?ci po?o?onej na terenie gminy Barczewo, obr?b Lamkówko, o ??cznej po-wierzchni 4,72 ha – dzia?ki nr 49/3 i nr 55/2.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Admini-stracyjnego do przeprowadzenia procedury zakupu, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  182
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

zmieniaj?ca Uchwa?? Nr 120 z dnia 19 grud-nia 2003 roku w sprawie studiów doktoran-ckich w Uniwersytecie.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W Uchwale Senatu Nr 120 z 19 grudnia 2003 roku w sprawie studiów doktoranckich           w Uniwersytecie pkt 2 ppkt 5 w § 1 otrzymuje brzmienie:
„5. Znajomo?? j?zyka obcego nowo?ytnego potwierdzon? egzaminem (pisemny i ustny) lub odpowiednim certyfikatem.”

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  183
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie.
 
Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), Senat postanawia  co nast?puje:

§ 1
Uchwala zmiany w Regulaminie studiów Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olszty-nie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do ni-niejszej Uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dzier-nika 2005 roku z tym, ?e przepisy § 46 ust. 1, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 11, wchodz? w ?ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 
Za??cznik do Uchwa?y Senatu Nr 183
z dnia 23 wrze?nia 2004 r.

W Regulaminie studiów, stanowi?cym za??-cznik do Uchwa?y Nr 6 Senatu Uniwersytetu  z dnia 24 wrze?nia 1999 roku, wprowadza si? zmiany, jak ni?ej:
1. W § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Uczelnia mo?e pobiera? op?aty za zaj?cia dy-daktyczne, stosownie do aktualnie obowi?zuj?-cych przepisów. Rodzaje zaj??, za które pobie-rane s? op?aty oraz ich wysoko?? ustala rek-tor”.
2. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Na studiach zaocznych istnieje mo?liwo?? rozpocz?cia zaj?? dydaktycznych wcze?niej ni? w pa?dzierniku, w zwi?zku z tym dopusz-cza si? inne terminy sesji egzaminacyjnych,         w zale?no?ci od ustale? kierownictwa wydzia-?ów”.
3. W § 3 w ust. 4 pierwsze zdanie otrzymu-je brzmienie:
„Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na stu-dia magisterskie uzupe?niaj?ce danego kierun-ku jest posiadanie dyplomu uko?czenia stu-diów zawodowych (1-stopnia) na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów”.
4. W § 9 ust. 1 pi?te zdanie otrzymuje brzmienie:
„....pomocy materialnej, na zasadach okre?lo-nych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przy-znawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy ma-terialnej dla studentów Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie”.
5. W § 11 ust. 1 pkt. b otrzymuje brzmienie:
„....zmian? systemu studiów”.
6. § 14 otrzymuje brzmienie:
„Zasady, o których mowa w § 13 ust. 1-3, sto-suje si? odpowiednio w przypadku zmiany sys-temu studiów”.
7. § 17 otrzymuje brzmienie:
„Dziekan odmawia przyj?cia studenta z innej szko?y wy?szej, jak równie? przeniesienia  na inny kierunek studiów oraz zmiany systemu studiów, w przypadku gdy student:
a) nie zaliczy? pierwszego roku,
b) jest zawieszony w prawach studenta,
c) nie zosta?a zatarta kara wydalenia go ze szko?y,
d) toczy si? przeciwko niemu post?powa-nie dyscyplinarne”.
8. W § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Zasady przyznawania pomocy materialnej studentom studiuj?cym na dodatkowym kie-runku okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.
9. § 25.1 otrzymuje brzmienie:
„Wyk?ady prowadz? nauczyciele akademiccy   z tytu?em naukowym profesora, profesora sztu-ki lub posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztu-ki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Dziekan za zgod? rady wydzia?u mo?e powie-rzy? prowadzenie wyk?adów nauczycielowi akademickiemu posiadaj?cemu stopie? nauko-wy doktora, doktora sztuki lub posiadaj?cemu kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dys-cyplin artystycznych.”.
10. W § 29 w ust. 2 – skre?la si? drugie zda-nie.
11. W § 30 ust. 5 - skre?la si?.
12. W § 31 ust. 5 – skre?la si?.
13. W § 32 w ust. 5 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Na pisemn? pro?b? studenta dopuszcza si? mo?liwo?? powtarzania nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów na I roku studiów – za pe?n? od-p?atno?ci? ustalon? przez rektora Uczelni”.
14. W § 34 w ust. 3 - drugie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Dziekan mo?e zastosowa? przepis §15 ust. 2, przy czym okre?la przedmioty, które uznaje za zaliczone”.
15. W § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Studentowi, który uko?czy? rok studiów    w terminie przewidzianym w niniejszym regu-laminie i uzyska? wysok? ?redni? ocen, mo?e by? przyznane:
a) stypendium Ministra za osi?gni?cia w nauce,
b) stypendium za wyniki w nauce”.
16. W § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania sty-pendiów, o których mowa w ust. 1, okre?laj?: zasady przyznawania stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?aca-nia ?wiadcze? pomocy materialnej dla studen-tów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.
17. W § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Praca dyplomowa mo?e by? in?ynierska, licencjacka lub magisterska”.
18. W § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Prac? dyplomow? lub dzie?o artystyczne stu-dent wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego. Upraw-nienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytu?em naukowym profesora, profesora sztu-ki lub posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztu-ki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.     W uzasadnionych przypadkach rada wydzia?u mo?e upowa?ni? do kierowania prac? dyplo-mow? lub dzie?em artystycznym nauczyciela akademickiego posiadaj?cego stopie? nauko-wy doktora, doktora sztuki, a tak?e posiadaj?-cego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Praca dyplomowa powinna zawiera? streszczenie w j?zyku no-wo?ytnym. Praca dyplomowa mo?e by? za zgod? dziekana napisana w jednym z j?zy-ków kongresowych. Do takiej pracy nale?y do-??czy? t?umaczenie na j?zyk polski”.
19. W § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ocen? i opini? o pracy dyplomowej oraz do-datkowo na kierunkach artystycznych dzie?a artystycznego przedstawia recenzent powo?any przez dziekana z grona nauczycieli akademic-kich w danej dziedzinie. Uprawnienia takie po-siada nauczyciel akademicki z tytu?em nauko-wym profesora, profesora sztuki lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dys-cyplin artystycznych”.
20. W § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Dziekan mo?e powo?a? na recenzenta nauczy-ciela akademickiego posiadaj?cego stopie? na-ukowy doktora, doktora sztuki, a tak?e posia-daj?cego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych”.
21. W § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku sprawowania opieki nad prac? dyplomow? lub dzie?em artystycznym przez nauczyciela akademickiego posiadaj?cego sto-pie? naukowy doktora, doktora sztuki, a tak?e kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dys-cyplin artystycznych, dziekan powo?uje na re-cenzenta nauczyciela akademickiego posiada-j?cego tytu? naukowy profesora, profesora sztuki lub stopie? naukowy doktora habilito-wanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak-?e kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki    i dyscyplin artystycznych”.
22. W § 43 ust. 2 pkt. 2) - otrzymuje brzmienie:
„...uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny  z pracy in?ynierskiej, licencjackiej lub magis-terskiej”.
23. W § 44 ust . 4 – skre?la si?.
24. W § 44 w ust. 5 wyrazy: „...Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej...” zast?puje si? wyrazami: „...kierunku weterynaria...”.
25. W § 46 w ust. 1 wyrazy: „...Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej...” zast?puje si? wyrazami: „... Na kierunku weterynaria” oraz wyraz: „...Wydzia?u...” zast?puje si? wyrazem:”...kierunku...”.
26. W § 46 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„....po z?o?eniu egzaminu dyplomowego    na studiach zawodowych (1-stopnia) – in?ynie-ra, licencjata lub licencjata piel?gniarstwa”.
27. W § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wynik studiów stanowi:
1) sum?: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1 oraz 0,2 oceny wymienionej w ust. 2.2 i 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.3 – dla wszystkich rodzajów studiów i kierunków kszta?cenia z wy??czeniem kierunków: artystycznych (edukacja artystyczna w za-kresie sztuki muzycznej, edukacja artys-tyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz kierunku weterynaria;
2) sum?: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2.1 oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.2 oraz 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.3   i 0,1 oceny wymienionej w ust. 2.4 – dla wszystkich rodzajów studiów kierunków artystycznych: edukacja artystyczna w za-kresie sztuki muzycznej, edukacja artys-tyczna w zakresie sztuk plastycznych;
3) ocen? wymienion? w ust. 2.1 – dla kie-runku weterynaria.”
28. W § 46 w ust. 5 wyrazy: „...Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej...” zast?puje si? wyrazami: „... Na kierunku weterynaria”.
29. W § 46 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Wyrównanie do pe?nej oceny (ust. 4 i 5) doty-czy tylko wpisu do dyplomu (cz??? A); w su-plemencie do dyplomu oraz innych za?wiad-czeniach podaje si? rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 3. Przy czym okre?lony w ust. 3 sposób obliczenia wyniku studiów obowi?zuje od 1 pa?dziernika 2005 roku”.
30. W § 46 ust 7 otrzymuje brzmienie:
„Komisja egzaminacyjna mo?e podwy?szy? ocen?, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2  o jeden stopie?, je?eli student z pracy dyplo-mowej oraz egzaminu dyplomowego (na kie-runkach artystycznych dodatkowo z egzaminu artystycznego) otrzyma? oceny bardzo dobre oraz w ci?gu ostatnich dwóch lat studiów uzys-ka? ?redni? arytmetyczn? ocen z zalicze?      i egzaminów nie ni?sz? ni? 4,0”.
31. W § 46 w ust. 8 wyrazy: ….Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej...” zast?puje si? wyrazami: „...Na kierunku weterynaria”.
32. W § 46 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek studenta oraz absolwenta, który uzyska? dyplom do dnia 31 grudnia 2004 roku, dziekan mo?e wyda? tzw. „Kart? przebiegu studiów”, w której poza wykazem przedmio-tów, liczby godzin i ocen – mog? by? podane nazwy specjalizacji naukowo-dydaktycznych, nazwy i miejsca placówek (w tym zagranicz-nych), w których student za zgod? dziekana, zaliczy? poszczególne przedmioty lub prakty-ki”.
 

Uchwa?a Nr  184
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof.dr hab. Teresie Kostkiewiczowej.
 
Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uw-zgl?dniaj?c przedstawiony przez Promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof.dr hab. Teresie KOSTKIEWICZOWEJ,

Uczonej o ?wiatowej s?awie, wzorze dobrych obyczajów w nauce, w uznaniu wybitnych za-s?ug w zakresie animacji ?ycia naukowego          w Polsce i zagranic?, twórcze w??czanie    do wspó?pracy licznych o?rodków humanis-tycznych w kraju oraz szczególnych zas?ug  we wspó?pracy z Wydzia?em Humanistycznym Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie.

§ 2
Wniosek Promotora w tej sprawie stanowi za-??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  185
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Humanistycznym.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) - uwzgl?dniaj?c § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?? Rady Wy-dzia?u Humanistycznego, stanowi si? co nast?-puje:

§ 1
Z dniem 1 pa?dziernika 2004 r. wy??cza si?  z Wydzia?u Humanistycznego nast?puj?ce jed-nostki:
• Instytut Nauk Politycznych
 oraz
• Katedr? Socjologii
i przenosi te jednostki na Wydzia? Pedagogiki     i Wychowania Artystycznego.

§ 2
Z dniem 1 pa?dziernika 2004 r.:
1) pracownicy, jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1, staj? si? pracow-nikami Wydzia?u Pedagogiki i Wycho-wania Artystycznego;
2) studenci kierunków: „politologia” i „socjo-logia” staj? si? studentami Wydzia?u Peda-gogiki i Wychowania Artystycznego.

§ 3
Senat zatwierdza od 1 pa?dziernika 2004 r. struktur? Wydzia?u Humanistycznego, zgodnie z za??cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa?y.

§ 4
Zakres dzia?alno?ci naukowej i dydaktycznej oraz sk?ad osobowy jednostek, o których mo-wa w § 2 okre?la za??cznik Nr 2 do niniejszej uchwa?y.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  186
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Pedagogiki i Wychowania Artystycz-nego.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) - uwzgl?dniaj?c § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?? Rady Wy-dzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystyczne-go, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 pa?dziernika 2004 r. w??cza si? do Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artys-tycznego nast?puj?ce jednostki dotychczas funkcjonuj?ce na Wydziale Humanistycznym:
• Instytut Nauk Politycznych
 oraz
• Katedra Socjologii.

§ 2
Z dniem 1 pa?dziernika 2004 r.:
1) pracownicy, jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1, staj? si? pracownika-mi Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego;
2) studenci kierunków: „politologia” i „socjo-logia” staj? si? studentami Wydzia?u Peda-gogiki i Wychowania Artystycznego.


§ 3
Senat zatwierdza od 1 pa?dziernika 2004 r. struktur? Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, zgodnie z za??cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa?y.

§ 4
Zakres dzia?alno?ci naukowej i dydaktycznej oraz sk?ad osobowy jednostek, o których mo-wa w § 2 okre?la za??cznik Nr 2 do niniejszej uchwa?y.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  187
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: zmiany nazwy Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego.

§ 1
Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) oraz w zwi?zku      z Uchwa?? Senatu Nr 186 podj?t? 23 wrze?nia 2004 r. Senat uwzgl?dnia wniosek Rady Wy-dzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystyczne-go i z dniem 2 pa?dziernika 2004 r. zmienia nazw? tego wydzia?u na

WYDZIA?  NAUK  SPO?ECZNYCH  I  SZTUKI

§ 2
Uchwala wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  188
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?-ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.
 
Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje Medal Okolicz-no?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie
Wy?szej Szkole Pedagogicznej w Heidelbergu

z okazji Jubileuszu 100-lecia tej uczelni.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  189
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?-ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.
 
Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje Medal Okolicz-no?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie
Politechnice Gda?skiej

z okazji Jubileuszu 100-lecia tej uczelni.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  190
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?-ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.
 
Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje Medal Okolicz-no?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie
Akademii Rolniczej w Szczecinie
z okazji Jubileuszu 50-lecia tej uczelni.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  191
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: przyznania Medalu Okoliczno?-ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.
 
Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje Medal Okolicz-no?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie
Politechnice Bia?ostockiej

z okazji Jubileuszu 55-lecia tej uczelni.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  192
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie.
 
Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Za wieloletni?, zaanga?owana prac? naukowo-dydaktyczn? w reprezentowanych dziedzinach nauki oraz dzia?alno?? na rzecz ?rodowiska akademickiego HONOROW? ODZNAK? otrzymuj? nast?puj?cy profesorowie:
• prof.dr hab. Danuta BOBRZECKA,
• prof.dr hab. Zbigniew JAB?ONOWSKI,
• prof.dr hab. Jan JAWORSKI,
• dr hab. Andrzej KABAT, prof. UWM,
• dr hab. Stanis?aw ?ANIEC, prof. UWM,
• prof.dr hab. Lev MOROZOW,
• prof.dr hab. Franciszek PRZA?A,
• prof.dr hab. Bohdan RYSZEWSKI.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  193
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy  z Bierdia?skim Pa?stwowym Uniwersyte-tem Pedagogicznym, Ukraina.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 – ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz.385 z ó?n.zm.) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwer-sytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie poro-zumienia o wspó?pracy z Bierdia?skim Pa?-stwowym Uniwersytetem Pedagogicznym, Ukraina.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uch-wa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  194
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: inicjatywy zmian w Statucie UWM w Olsztynie.
 
Na podstawie § 75 ust. 1 Statutu UWM w Ol-sztynie, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyst?puje z inicjatyw? opracowania  w Statucie UWM zmian uwzgl?dniaj?cych nast?puj?cy tryb powo?ywania kierowników        w jednostkach naukowo-dydaktycznych (kie-rownik katedry, kierownik zak?adu (kliniki), dyrektor i zast?pca dyrektora instytutu, kiero-wnik studium):
1. Kierownika powo?uje Rektor na okres  5 lat.
2. Kandydata/kandydatów na funkcj? kierow-nika jednostki organizacyjnej opiniuje zwo?ane przez dziekana zebranie pracow-ników, w obecno?ci co najmniej 2/3 sk?adu osobowego jednostki organizacyjnej. Pra-wo zg?aszania kandydata/kandydatów          ma dziekan i ka?dy pracownik jednostki.
3. Kandydata/kandydatów opiniuje rada wy-dzia?u.

§ 2
Komisja Statutowa na nast?pnym posiedzeniu Senatu przedstawi propozycj? zmian w Statu-cie.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Uchwa?a Nr  195
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Nr 66 Senatu UWM z 4 lipca 2003 r. w sprawie doskona-lenia struktury organizacyjnej Uniwersyte-tu.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 ustawy   z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?-szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), sta-nowi si? co nast?puje:

§ 1
W Uchwale Nr 66 Senatu Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie doskonalenia struktury organizacyjnej Uniwer-sytetu, podj?tej 4 lipca 2003 r. wprowadza si? nast?puj?ce uzupe?nienia:
• w § 1 – dodaje si? zdanie: „Na wydzia?ach realizuj?cych zadania dydaktyczne i ba-dawcze w obr?bie kilku dyscyplin nauko-wych dopuszcza si? mo?liwo?? funkcjono-wania instytutów”.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 


Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarz?dzenie Nr  27
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Edytorstwo tekstów”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplo-mowych w UWM w Olsztynie z pó?n.zm. oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stano-wi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Edy-torstwo tekstów”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów pody-plomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.     z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  28
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 16 lipca 2004 roku

w sprawie: zmiany Zarz?dzenia nr 28 Rek-tora UWM z dnia 1 lipca 2003 r. o organi-zacji studiów doktoranckich.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.), ustawy    z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach nauko-wych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty-tule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595), stanowi si? co nast?puje:

W Zarz?dzeniu Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  1 lipca 2003 r. w sprawie organizacji studiów doktoranckich, wprowadza si? nast?puj?c? zmian?:

§ 1
W § 2 ust. 11 punkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Znajomo?? j?zyka obcego nowo?ytnego potwierdzon? egzaminem (pisemnym i ust-nym) lub odpowiednim certyfikatem.”

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  29
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 lipca 2004 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomo-wych w zakresie: „Dydaktyka j?zyka nie-mieckiego”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 usta-wy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz.U. Nr 65 poz. 385 z pó?n.zm., Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 wrze?nia 2003 r. w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli Dz.U.   nr 170 poz. 1655, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i orga-nizacji studiów podyplomowych w UWM  w Olsztynie z pó?n.zm. oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? studia podyplomowe w zakresie „Dydakty-ka j?zyka niemieckiego”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?-cych dyplom uko?czenia studiów wy?-szych.

§ 2
Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.     z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  30
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 7 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: realizacji zaj?? dydaktycznychw roku akademickim 2004/2005.

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), uwzgl?dniaj?c przy-j?te przez Senat Uchwa?y i wnioski – w zwi?-zku z konieczno?ci? racjonalnej gospodarki finansowej – stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Ustala si? liczebno?? grup studenckich w roku akademickim 2004/2005 na poziomie:
- 24-26 osób – na kierunkach eksperymental-nych (przyrodniczych i technicznych);
- 30 osób – na kierunkach ekonomicznych, prawnych, humanistycznych i spo?ecznych oraz matematycznych.

§ 2
W programach studiów proporcj? mi?dzy wy-k?adami i ?wiczeniami ustala si? na poziomie:
- 1:0,8 na kierunkach ekonomicznych, praw-nych, humanistycznych i spo?ecznych;
- 1:1,5 - na kierunkach eksperymentalnych (przyrodniczych i technicznych);
- 1:2,0 – na kierunku filologia (specjalno?ci neofilologiczne);
- 1:2,5 – na kierunkach artystycznych.

§ 3
Zlecanie godzin dydaktycznych na zasadzie umowy cywilno-prawnej mo?e mie? miejsce wówczas, je?li wcze?niej na takie dzia?anie wyrazi zgod? prorektor ds. kszta?cenia.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  31
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 13 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: zawiadamiania wojskowych ko-mendantów uzupe?nie? oraz wydawania za-?wiadcze? w sprawach powszechnego obo-wi?zku obrony.

Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie  wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz.385 z pó?n. zm.) rozporz?dzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2004 r. w sprawie za-wiadamiania wojskowych komendantów uzu-pe?nie? o osobach podlegaj?cych obowi?zkowi czynnej s?u?by wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szko?y i inne jednostki or-ganizacyjne za?wiadcze? w sprawach pow-szechnego obowi?zku obrony (Dz.U. Nr 145 poz.1539) oraz pisma Wojskowego Komen-danta Uzupe?nie? – Gda?sk 2 nr 2556 z 12 sierpnia 2004 r. stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Upowa?niam dziekanów Wydzia?ów:  do zawiadamiania wojskowych komendan-tów uzupe?nie? o studentach podlegaj?-cych obowi?zkowi czynnej s?u?by wojsko-wej, którzy s? poborowymi.
2. Wzór Zawiadomienia stanowi za??cznik Nr 1 do zarz?dzenia.

§ 2
1. Upowa?niam dziekanów do wydawania Za?wiadcze? w sprawach powszechnego obowi?zku obrony.
2. Za?wiadczenie wydaje na ??danie:
1) studentów podlegaj?cych obowi?zko-wi czynnej s?u?by wojskowej, którzy s? poborowymi;
2) na pisemne ??danie wojskowego ko-mendanta uzupe?nie?, a w stosunku     do osób odbywaj?cych czynn? s?u?b? wojskow? – tak?e dowódcy jednostki wojskowej.
3. Wzór Za?wiadczenia stanowi za??cznik Nr 2 do zarz?dzenia.

§ 3
Zawiadomienia i Za?wiadczenia wydaje dzie-kan w formie pisemnej, podpisuj?c i opatruj?c je w?asn? piecz?ci?.

§ 4
1. W zakresie trybu post?powania przy wy-dawaniu Zawiadomie? i Za?wiadcze? sto-suje si? odpowiednio przepisy dzia?u VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post?powania administracyjnego z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pó?n. zm.
2. Post?powanie w sprawach wydawania Za-wiadomie? i Za?wiadcze? jest zwolnione z kosztów i op?at administracyjnych.

§ 5
Traci moc dotychczas obowi?zuj?cy wzór za-wiadomienia wojskowej komendy uzupe?nie? o studentach podlegaj?cych s?u?bie wojskowej.

§6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  32
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 20 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? po-mocy materialnej dla studentów  Uniwersy-tetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) oraz ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy?szym, ustawy o wy?szych szko?ach zawo-dowych, ustawy o po?yczkach i kredytach stu-denckich oraz zmianie niektórych innych us-taw (Dz.U. Nr 152, poz. 1598), stanowi si?,         co nast?puje :

§ 1
1. Wprowadza si? Regulamin ustalania wyso-ko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiad-cze? pomocy materialnej dla studentów  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, jak w za??czniku do niniejsze-go Zarz?dzenia.
2. Traci moc zarz?dzenie nr 42 Rektora Uni-wersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Ol-sztynie z dnia 14 pa?dziernika 2003 roku.

§ 2
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia, z moc? od 1 pa?dziernika 2004 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 
Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 32 Rektora UWM
z dnia 20 wrze?nia 2004 r.


R E G U L A M I N
USTALANIA  WYSOKO?CI,  PRZYZNAWANIA  I  WYP?ACANIA  ?WIADCZE?  POMOCY MATERIALNEJ  DLA  STUDENTÓW  UNIWERSYTETU  WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ROZDZIA? I
ZASADY OGÓLNE

§ 1
1. Student mo?e ubiega? si? o pomoc materialn? ze ?rodków przeznaczonych na ten cel w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium za wyniki w nauce,
3) stypendium za wyniki w sporcie,
4) stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce,
5) stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe,
6) zapomogi.
2. Student mo?e ubiega? si? o:
1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni i wy?ywienie w sto?ówce stu-denckiej uczelni,
2) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni ma??onka i dzieci.

 

§ 2
Pierwsze?stwo w uzyskaniu zakwaterowa-nia w domu studenckim oraz w korzysta-niu z wy?ywienia w sto?ówce studenckiej przys?uguje studentowi, któremu codzien-ny dojazd do uczelni uniemo?liwia?by lub w znacznym stopniu utrudnia?by stu-diowanie i który znajduje si? w trudnej sy-tuacji materialnej.

§ 3
1. Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Sty-pendialn? powo?uje dziekan, a Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? rektor, spo?ród studentów delegowanych przez odpowiednio Rad? Wydzia?ow? Samorz?-du Studenckiego lub Rad? Uczelnian? Sa-morz?du Studenckiego i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowi? wi?-kszo?? sk?adu komisji.
2. Nadzór nad dzia?alno?ci? Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej    i Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Sty-pendialnej sprawuj? odpowiednio dziekan albo rektor.
3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio dziekan albo rektor mog? uchyli? decyzj? komisji stypendialnej lub odwo?awczej komisji stypendialnej niez-godn? z przepisami Ustawy o szkolnictwie wy?szym lub z niniejszym regulaminem.

§ 4
1. Stypendium ministra za osi?gni?cia w na-uce lub za wybitne osi?gni?cia sportowe przyznaje w?a?ciwy minister na wniosek rady wydzia?u.
2. Stypendium za wyniki w nauce mo?e ot-rzyma? student, który uzyska? za poprzed-ni rok studiów wysok? ?redni? ocen.
3. Stypendium za wyniki w sporcie mo?e ot-rzyma? student, który osi?gn?? wysokie wyniki sportowe we wspó?zawodnictwie mi?dzynarodowym lub krajowym.
4. Stypendium ministra za osi?gni?cia w na-uce mo?e by? przyznane studentowi szcze-gólnie wyró?niaj?cemu si? w nauce oraz posiadaj?cemu osi?gni?cia naukowe, a sty-pendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe, studentowi, który osi?gn?? wy-soki wynik sportowy we wspó?zawodnic-twie mi?dzynarodowym lub krajowym   i zaliczy? kolejny rok studiów.
5. Studentowi otrzymuj?cemu stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce nie przy-s?uguje stypendium za wyniki w nauce         ze ?rodków uczelni.
6. Przepisów niniejszego regulaminu nie sto-suje si? do studentów nie b?d?cych obywa-telami polskimi.

§ 5
1. Student mo?e otrzymywa? stypendia,   o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3,    w danym roku akademickim przez okres do 10 miesi?cy, natomiast inne stypendia w okresie na jaki zosta?y przyznane.
2. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, natomiast stypendium za wyniki w nauce i sporcie na rok akademicki, z wy-j?tkiem przypadku gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr.
3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, wy-p?acane s? co miesi?c. Dopuszcza si? mo?-liwo?? ??cznej wyp?aty ?wiadcze? za dwa lub trzy miesi?ce. Pierwsze ?wiadczenia          w danym roku akademickim wyp?acane s? nie wcze?niej ni? w listopadzie.
4. Student kszta?c?cy si? równocze?nie          na kilku kierunkach studiów mo?e otrzy-ma? stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 i 5 tylko na jednym z kie-runków, a stypendium za wyniki w nauce na ka?dym z kierunków.
5. Studentowi, który po uko?czeniu jednego kierunku studiów kontynuuje nauk?  na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne nie przys?uguje, chyba ?e konty-nuuje on studia po uko?czeniu wy?szych studiów zawodowych, jednak?e nie d?u?ej ni? przez okres 2,5 roku.
6. Stypendium za wyniki w nauce na pier-wszym roku studiów magisterskich uzu-pe?niaj?cych, kontynuowanych bezpo?red-nio po studiach zawodowych (ci?g?o?? studiów), oblicza si? na podstawie ?redniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów zawodowych.
7. ??czna miesi?czna wysoko?? stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w na-uce i sporcie nie mo?e by? wi?ksza ni? 90% najni?szego wynagrodzenia zasadni-czego asystenta w poprzednim miesi?cu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, z wy??czeniem zwi?kszenia kwoty stypendium socjalnego w zwi?zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytu?u niepe?nosprawno?ci.
8. Studentowi, który uko?czy? studia przed terminem okre?lonym w regulaminie stu-diów wyp?aca si?:
1) stypendium socjalne za miesi?c, w któ-rym odby? si? egzamin dyplomowy,
2) stypendium za wyniki w nauce do ko?-ca semestru, w którym odby? si? egza-min dyplomowy.

§ 6
1. Kwot?:
1) stypendium socjalnego,
2) zwi?kszenia stypendium socjalnego z tytu?u:
- niepe?nosprawno?ci,
- zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym ni? dom studen-cki,
- zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym ni? dom studen-cki niepracuj?cego ma??onka lub dzieci studenta
ustala centralnie rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Sty-pendialn?. ?wiadczenia o których mowa w pkt.  1 i 2 oraz zapomogi stanowi? 52% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia, przy czym kwota przeznaczona na zapomogi nie mo-?e przekroczy? 6 % tego funduszu.
2. Kwot? stypendium za wyniki w nauce ustalaj? Wydzia?owe (Kierunkowe) Komi-sje Stypendialne w ramach ?rodków przyz-nanych na Wydzia?y (Kierunki), stanowi?-cych 42% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia.
3. Kwota stanowi?ca 6 % funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Od-wo?awczej Komisji Stypendialnej.
4. ?wiadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 i 5  przyznawane s? w odr?bnym trybie.
5. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Sty-pendialna mo?e podzieli? kwot? przyznan? na ?wiadczenia pomocy materialnej na kie-runki i specjalno?ci, uwzgl?dniaj?c liczb? studentów i ich potrzeby.

§ 7
1. W sk?ad Wydzia?owej (Kierunkowej) Ko-misji Stypendialnej wchodz?:
1) prodziekan wydzia?u,
2) przewodnicz?cy (lub delegat) Rady Wydzia?owej Samorz?du Studenckie-go,
3) do dwóch studentów z ka?dego roku studiów, wybranych w g?osowaniu taj-nym na poszczególnych latach,
4) pracownicy delegowani przez dzieka-na.
2. W sk?ad Uczelnianej Odwo?awczej Komi-sji Stypendialnej wchodz?:
1) prorektor do spraw studenckich,
2) przewodnicz?cy Rady Uczelnianej Sa-morz?du Studenckiego,
3) przewodnicz?cy Rad Wydzia?owych Samorz?du Studenckiego,
4) pracownicy delegowani przez rektora.
3. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Sty-pendialna i Uczelniana Odwo?awcza Ko-misja Stypendialna wybiera ze swojego sk?adu:
1) przewodnicz?cego,
2) zast?pc? przewodnicz?cego,
3) sekretarza.
przy czym Rada Wydzia?owa Samorz?du Studenckiego mo?e opiniowa? kandyda-tów na poszczególne stanowiska.
4. Decyzje Wydzia?owej (Kierunkowej) Ko-misji Stypendialnej oraz Uczelnianej Od-wo?awczej Komisji Stypendialnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów i podpisuj?          je przewodnicz?cy komisji.
5. Od decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej przys?uguje studen-towi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej      - w terminie siedmiu dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o ?wiadczeniach przyznanych przez Wydzia?ow? (Kierun-kow?) Komisj? Stypendialn?. Do decyzji podj?tych przez komisj? stypendialn? i od-wo?awcz? komisj? stypendialn? maj? za-stosowanie przepisy Kodeksu post?powa-nia administracyjnego oraz przepisy o za-skar?aniu decyzji do s?du administracyj-nego.
6. Z prac komisji, o których mowa w ust. 1          i 2 ka?dorazowo sporz?dza si? protokó?, który podpisuj? cz?onkowie komisji.
7. Dziekanat przygotowuje listy przyznanych ?wiadcze? na podstawie orygina?u proto-ko?u komisji stypendialnej, z podpisami osób bior?cych udzia? w posiedzeniu.
8. Listy przyznanych ?wiadcze? zatwierdza odpowiednio dziekan i rektor. Zatwierdze-nie oznacza sprawdzenie zgodno?ci roz-dysponowanych przez komisj? kwot z wy-soko?ci? ?rodków przeznaczonych na ten cel.
9. Informacja o przyznanych ?wiadczeniach (forma, okres, wysoko??) powinna by? po-dana studentom do wiadomo?ci w sposób zwyczajowo przyj?ty na wydziale.

ROZDZIA? II
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

§ 8
1. ?wiadczenia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 6, przyznawane s? przez Wy-dzia?owe (Kierunkowe) Komisje Stypen-dialne na pisemny wniosek studenta.
2. O przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2-5, student mo?e ubiega? si? nie wcze?niej ni? po zaliczeniu pierw-szego roku studiów.
3. W przypadku stypendium za wyniki w na-uce – wnioskiem jest z?o?one w dziekana-cie podanie z obliczon? ?redni? arytme-tyczn? ocen za dany rok wraz z indeksem     i kart? egzaminacyjn?.
4. Student ubiegaj?cy si? o przyznanie sty-pendium socjalnego, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie okre?lonych form pomocy materialnej, w terminach:
1) do dnia 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,
2) do dnia 20 marca – w semestrze let-nim.

§ 9
Student traci prawo do przyznanych ?wiadcze? w przypadku:
1) skre?lenia z listy studentów,
2) dobrowolnej rezygnacji z kontynuowania studiów,
3) zdezaktualizowania si? jednego z warun-ków przyznania pomocy materialnej,
4) dobrowolnej rezygnacji z otrzymywanych ?wiadcze?.

ROZDZIA? III
STYPENDIA SOCJALNE

§ 10
1. Stypendium socjalne mo?e otrzyma? stu-dent znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej.
2. Wysoko?? dochodu uprawniaj?cego stu-denta do ubiegania si? o stypendium so-cjalne ustala rektor w porozumieniu  z uczelnianym organem samorz?du studen-ckiego, z tym ?e miesi?czna wysoko?? dochodu na osob? w rodzinie studenta nie mo?e by? wi?ksza ni? suma kwot okre?lo-nych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 us-tawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiad-czeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593 z pó?n.zm.).
3. Wysoko?? stypendium socjalnego ustalana jest w zale?no?ci od dochodu, o którym mowa w §12 ust. 1.
4. Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.

§ 11
1. Kwota stypendium socjalnego mo?e zosta? zwi?kszona w zwi?zku z ponoszeniem do-datkowych kosztów z tytu?u niepe?no-sprawno?ci potwierdzonej orzeczeniem w?a?ciwego organu, a w przypadku studen-tów studiów dziennych ponadto z tytu?u:
1) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studen-cki, je?eli codzienny dojazd z miejsca sta?ego zamieszkania do uczelni unie-mo?liwia?by lub w znacznym stopniu utrudnia?by studiowanie,
2) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studen-cki w przypadkach, o których mowa     w pkt. 1, niepracuj?cego ma??onka   i dzieci studenta.
2. Student studiów dziennych ubiegaj?cy si? o zwi?kszenie stypendium socjalnego z ty-tu?u zakwaterowania w obiekcie innym ni? dom studencki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego do??cza kserokopi? umowy najmu lokalu oraz dokument po-twierdzaj?cy tymczasowe zameldowanie. Powy?szy wymóg stosuje si? odpowiednio dla zwi?kszenia stypendium socjalnego          za wspólne zakwaterowanie niepracuj?ce-go ma??onka i dzieci studenta.

§ 12
1. Wysoko?? ?redniego miesi?cznego docho-du netto na jedn? osob? w rodzinie stu-denta ustala si? na zasadach okre?lonych   w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.   o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó?n.zm.).
2. W podziale dochodu na cz?onka rodziny nie uczestnicz? osoby przebywaj?ce poza domem i b?d?ce na utrzymaniu pa?stwa lub innych osób, instytucji oraz organizacji pomocy spo?ecznej.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium so-cjalnego nale?y do??czy? za?wiadczenie         o ucz?cym si? rodze?stwie.
4. W semestrze letnim ?wiadczenia przyznaje si? na podstawie za?wiadcze? z?o?onych    w semestrze zimowym. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowi?zany do ponownego z?o?enia za-?wiadcze? potwierdzaj?cych dochód.

§ 13
1. W sytuacjach budz?cych w?tpliwo?ci od-no?nie wiarygodno?ci przedstawionych do-kumentów, o mo?liwo?ci przyznania sty-pendium socjalnego decyduje trudna sy-tuacja materialna studenta, znajduj?ca potwierdzenie w ocenie ?rodowiska (roku, wydzia?u), dokonana na podstawie wywia-du ?rodowiskowego.
2. W przypadku potwierdzenia przez Urz?d Skarbowy braku dochodów (z tytu?u cz?on-kostwa w spó?dzielni, wykonywania wol-nego zawodu, dzia?alno?ci twórczej i artys-tycznej, dzia?alno?ci gospodarczej i wspó?-pracy przy prowadzeniu tej dzia?alno?ci), przy ustalaniu prawa do ?wiadcze? pomo-cy materialnej przyjmowane s? dochody    w wysoko?ci nie ni?szej ni? zosta?a zade-klarowana do podstawy wymiaru sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne. Osobom nie podlegaj?cym ubezpieczeniu dochody te b?d? ustalone w kwotach stanowi?cych najni?sz? podstaw? wymiaru sk?adek.
3. Ka?da zmiana wysoko?ci osi?ganego do-chodu powinna by? natychmiast zg?oszona przez studenta.
4. Sytuacj? materialn? studenta i rodziny stu-denckiej ocenia si? bior?c pod uwag? obo-wi?zek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.
5. W uzasadnionych przypadkach mo?na ??-da? od studenta innych dokumentów lub o?wiadcze?, okre?laj?cych sytuacj? ma-terialn?.
6. Fakt samodzielnego zamieszkiwania ma?-?e?stwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowi?zku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi równie? podstawy    do uznania dochodowo?ci tych studentów za zerow?.

§ 14
Student traci prawo do otrzymywania stypen-dium socjalnego:
1) w roku lub w semestrze, który powtarza,  z zastrze?eniem przepisu § 15,
2) w okresie przebywania na urlopie dzieka?-skim, z zastrze?eniem przepisu § 15,
3) z chwil? skre?lenia z listy studentów,
4) gdy zosta? zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dys-cyplinarnej,
5) po wymierzeniu kary prawomocnym orze-czeniem komisji dyscyplinarnej,
6) gdy uzyska? pomoc materialn? na podsta-wie nieprawdziwych danych,
7) dobrowolnej rezygnacji z kontynuowania studiów,
8) dobrowolnej rezygnacji z otrzymywanych ?wiadcze?.

§ 15
Student zachowuje prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w okresie urlopu lub powtarzania roku albo semestru w przypadku:
1) d?ugotrwa?ej choroby,
2) narodzin dzieci,
3) w innych szczególnie uzasadnionych przy-padkach.

§ 16
W przypadku podania nieprawdziwych da-nych, maj?cych wp?yw na ustalenie wysoko?ci stypendium, student ponosi odpowiedzialno?? karn? i odpowiedzialno?? dyscyplinarn?.

ROZDZIA? IV
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

§ 17
1. Podstaw? do uzyskania stypendium za wy-niki w nauce jest ?rednia ocen z egzami-nów i zalicze? przedmiotów nieko?cz?-cych si? egzaminem. Uprawnion? do otrzymania stypendium jest osoba, która mie?ci si? w grupie 20% najlepszych stu-dentów z danego roku, którzy z?o?yli po-dania o przyznanie stypendium w terminie do 31 pa?dziernika.
Powy?szy próg mo?e by? zwi?kszony przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Stypen-dialn? do maksymalnie 25%. Zmiana przekra-czaj?ca 25% wymaga zgody Uczelnianej Od-wo?awczej Komisji Stypendialnej na pisemny wniosek Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej.
Wniosek o przyznanie stypendium mo?e z?o-?y? równie? Rada Wydzia?u (Instytutu).
2. Stypendium za wyniki w nauce nie przy-s?uguje studentowi przebywaj?cemu na ur-lopie dzieka?skim oraz studentowi powta-rzaj?cemu semestr (rok).
3. Studentowi wpisanemu warunkowo na da-ny semestr, mo?e by? przyznane stypen-dium za wyniki w nauce.
4. Studentowi wznawiaj?cemu studia mo?e by? przyznane stypendium za wyniki   w nauce po zaliczeniu semestru, na którym wznowi? studia.
5. Studentowi otrzymuj?cemu stypendium ministra za osi?gni?cia w nauce nie przy-s?uguje stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt.2. 

§ 18
Wysoko?? stypendium odpowiadaj?c? posz-czególnym ?rednim ocen okre?la Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna zachowu-j?c zale?no?? liniow?.

§ 19
1. W ?redniej ocen za dany rok, jako podsta-w? stypendium za wyniki w nauce, uw-zgl?dnia si? oceny z egzaminów i zalicze? przedmiotów nie ko?cz?cych si? w danej sesji egzaminem, okre?lonych w planie studiów.
2. W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? wszystkie obowi?zuj?ce przedmioty, w tym oceny z:
- wybranego j?zyka (j?zyków),
- przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako ró?nice programowe,
- przedmiotów wybranych z uczelnianej oferty kszta?cenia zawodowego, spo?ecz-nego, humanistycznego i etycznego   – wpisane w program,
- przedmiotów powtarzanych - w przypad-ku wpisu warunkowego na semestr.
Ostatecznej kwalifikacji przedmiotów dokonu-je dziekan.
3. W ?redniej ocen nie uwzgl?dnia si? ocen  z przedmiotów:
- realizowanych (za zgod? dziekana)     z wyprzedzeniem,
- drugiej specjalno?ci lub kierunku,
- kszta?cenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,
- wychowania fizycznego,
- praktyk zawodowych.
4. W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa  w ust. 2, licz?c ka?d? ocen? niedostateczn? wpisan? przez egzaminatora.
5. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, b?d? nie zdania egzaminu kwalifikuj?cego do powtórzenia przedmiotu bez koniecz-no?ci powtarzania semestru (przedmiot niesekwencyjny) - w ?redniej uwzgl?dnia si? zero punktów.
6. ?rednia ocen za semestr powtarzany wa-runkowo sk?ada si? z:
- ocen przedmiotów powtarzanych,
- ocen przedmiotów, które obejmuje se-mestr - pod warunkiem, ?e zosta?y one wcze?niej zaliczone.
7. ?redni? ocen do celów stypendialnych wy-licza student samodzielnie. Weryfikacji wyliczonej przez studenta ?redniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dzieka-natu.
8. Rektor i dziekan mog? zarz?dzi? dodat-kowe potwierdzenie ?redniej ocen do ce-lów pomocy materialnej.

ROZDZIA? V
STYPENDIA ZA WYNIKI W SPORCIE

§ 20
1. Stypendium za wyniki w sporcie mo?e otrzyma? student, który osi?gn?? wysokie wyniki sportowe we wspó?zawodnictwie mi?dzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendia za wyniki w sporcie przyznaje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypen-dialna.
3. Podstaw? do uzyskania stypendium jest z?o?enie w dziekanacie wydzia?u pisemne-go wniosku wraz z za??czonymi odpowied-nimi za?wiadczeniami.
4. Przepisy §17 ust. 3-4 stosuje si? odpowied-nio.
5. Stypendium za wyniki w sporcie przyzna-wane jest po pierwszym roku studiów.
6. Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypen-dialna przyznaj?c stypendium za wyniki w sporcie uwzgl?dnia, na jakim szczeblu zosta?y one zdobyte.
7. Studentowi, który nie otrzyma? stypen-dium, o którym mowa w ust. 1 przys?uguje prawo z?o?enia pisemnego odwo?ania          od decyzji Uczelnianej Odwo?awczej Ko-misji Stypendialnej do rektora.

§ 21
Student mo?e otrzymywa? tylko jedno z wy-mienionych stypendiów:
- stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 3,
- stypendium ministra za wybitne osi?gni?cia sportowe, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 5,
- stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.  o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z pó?n. zm.).

ROZDZIA? VI
ZAPOMOGI

§ 22
1. Zapomoga jest form? dora?nej bezzwrot-nej pomocy dla studenta i mo?e by? przyz-nana studentowi, który z przyczyn loso-wych znalaz? si? przej?ciowo w trudnej sy-tuacji materialnej, któr? nale?y udokumen-towa?.
2. Student mo?e otrzyma? zapomog?, o któ-rej mowa w ust. 1, dwa razy w roku aka-demickim.
3. Zapomog? przyznaje Wydzia?owa (Kie-runkowa) Komisja Stypendialna na wnio-sek studenta, a w przypadku uwzgl?dnie-nia odwo?ania od jej decyzji - Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.
4. Zapomoga mo?e by? przyznana w okresie przebywania na urlopie albo powtarzania roku lub semestru, spowodowanych ci??k? i przewlek?? chorob? studenta lub innymi udokumentowanymi okoliczno?ciami.
5. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomi?dzy posiedzeniami Wy-dzia?owych (Kierunkowych) Komisji Sty-pendialnych, zapomog? mo?e przyzna? rektor.

ROZDZIA? VII
ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC
W DOMACH STUDENCKICH

§ 23
1. Miejsca w domach studenckich na nowy rok akademicki osobom uprawnionym przyznaj? Wydzia?owe (Kierunkowe) Ko-misje Mieszkaniowe, a w trakcie roku aka-demickiego dziekan lub rektor.
2. Z miejsca w domu studenckim student mo-?e korzysta? w okresie od 25 wrze?nia    do 25 czerwca nast?pnego roku. Student ma obowi?zek regularnie wnosi? op?aty          za okres, w którym przys?uguje mu zakwa-terowanie. W przypadku niedotrzymania tego warunku traci on mo?liwo?? zakwate-rowania w domu studenckim w nast?pnym roku akademickim.
3. W sk?ad Wydzia?owej (Kierunkowej) Ko-misji Mieszkaniowej wchodz?:
1) prodziekan,
2) starostowie lat,
3) przewodnicz?cy Rady Mieszka?ców danego domu studenckiego lub upo-wa?niona przez niego osoba - z g?osem doradczym,
4) przewodnicz?cy (lub delegat) Rady Wydzia?owej Samorz?du Studenckie-go - z g?osem doradczym.
4. Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Miesz-kaniow? stanowi?:
1) prorektor ds. studenckich,
2) przewodnicz?cy Rad Wydzia?owych Samorz?du Studenckiego,
3) przewodnicz?cy Rady Osiedla Akade-mickiego,
4) przewodnicz?cy Rady Uczelnianej Sa-morz?du Studenckiego.
5. Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mie-szkaniowa i Uczelniana Odwo?awcza Ko-misja Mieszkaniowa wybiera ze swojego sk?adu:
1) przewodnicz?cego,
2) zast?pc? przewodnicz?cego,
3) sekretarza.
6. Miejsca w Pó?sanatorium przydziela Ko-misja , w sk?ad której wchodz?:
1) prorektor ds. studenckich,
2) przedstawiciel Niepublicznego Akade-mickiego Zak?adu Opieki Zdrowotnej,
3) do dwóch przedstawicieli Rady Uczel-nianej Samorz?du Studenckiego.
Podania o przydzia? miejsc w Pó?sanatorium przyjmuje przedstawiciel Niepublicznego Aka-demickiego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w ter-minie do dnia 20 maja. Do dyspozycji Komisji jest 105 miejsc, które wydziela si? z puli uczel-nianej. Od decyzji przys?uguje odwo?anie do Rektora w terminie 7 dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o miejscach przyz-nanych przez Komisj?.

 

§ 24
1. Ogóln? liczb? miejsc w domach studen-ckich, przewidzian? do zasiedlenia od 25 wrze?nia do 25 czerwca, przydziela wy-dzia?om (kierunkom) rektor w porozumie-niu z Rad? Uczelnian? Samorz?du Studen-ckiego wed?ug zasady: stan studentów z miesi?ca kwietnia minus stan studentów z ostatnich lat studiów plus nowe (kierun-kowe) limity przyj?? na dany rok akade-micki.
2. Kandydatom przyj?tym na I rok studiów     w drodze rekrutacji, miejsca w domach studenckich przydziela dziekan.
3. Studentom Wydzia?u (kierunku) lat II - V miejsca w domach studenckich przydziela Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mie-szkaniowa.
4. Cudzoziemcom, przyjmowanym na pierw-szy rok studiów, miejsca w domach stu-denckich przydziela rektor.
5. Cudzoziemcom studiuj?cym na latach II - V, miejsca w domach studenckich przyz-naje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa.
6. Wspó?ma??onkowi studenta, nie b?d?cemu studentem Uniwersytetu, miejsce w domu studenckim przyznaje Wydzia?owa (Kie-runkowa) Komisja Mieszkaniowa, w dru-giej kolejno?ci - po zaspokojeniu pilnych potrzeb studentów wydzia?u (kierunku).
7. Wspó?ma??onkowi studenta, studiuj?cemu na innym kierunku w Uniwersytecie, miej-sce w domu studenckim przyznaje Wy-dzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszka-niowa, po uzgodnieniu (wymianie miejsc) z Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow? wspó?ma??onka.
8. Dzieciom studenta odr?bne miejsce w do-mu studenckim przyznaje Wydzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, w ramach puli miejsc przewidzianych          dla studentów tego wydzia?u (kierunku).
9. Studentowi powtarzaj?cemu semestr lub rok miejsce w domu studenckim przyzna-wane jest w ostatniej kolejno?ci.

§ 25
1. Student ma prawo pisemnego odwo?ania si? od decyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Mieszkaniowej  w terminie siedmiu dni od og?oszenia de-cyzji Wydzia?owej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej. Do odwo?ania nale?y do-??czy? podanie rozpatrzone negatywnie przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow?.
2. Uczelniana Odwo?awcza Komisja Miesz-kaniowa dysponuje rezerw? miejsc, stano-wi?c? 2% ogólnej puli miejsc w domach studenckich.
3. Skierowanie do domu studenckiego wyda-je dziekan.
4. Skierowanie do Pó?sanatorium wydaje rek-tor.

§ 26
1. Ustala si? nast?puj?ce kryteria przydzia?u miejsc w domach studenckich przez Wy-dzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Miesz-kaniow?:
1) odleg?o?? miejsca zamieszkania i mo?-liwo?? dojazdu na uczelni?,
2) sytuacja materialna i ?yciowa studenta,
3) wyniki w nauce:
- studenci I roku studiów - ?rednia ocen z semestru zimowego,
- studenci II-V roku studiów - ?rednia ocen z ostatnich dwóch zako?czo-nych semestrów, tj. letniego i zimo-wego.
4) dzia?alno?? na rzecz spo?eczno?ci aka-demickiej.
2. Wniosek studenta o miejsce w domu stu-denckim, zaopiniowany negatywnie przez kierownika domu studenckiego oraz wnio-sek studenta zalegaj?cego z op?at? za miej-sce w domu studenckim nie mo?e by? roz-patrzony pozytywnie przez Wydzia?ow? (Kierunkow?) Komisj? Mieszkaniow?.

§ 27
1. Informacje o terminie, miejscu, sposobie op?aty za miejsce w domu studenckim za-warte s? w Regulaminie Mieszka?ców Do-mu Studenckiego.
2. W przypadkach nie unormowanych w ni-niejszym rozdziale, decyzje podejmuje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Miesz-kaniowa, a w okresach jej nie funkcjono-wania - rektor.

§ 28
1. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na kolejny rok akademicki na-le?y z?o?y? w dziekanacie do dnia 20 ma-ja, bez wezwania.
2. Komisja ds. Pó?sanatorium posiadaj?ca uprawnienia przydzia?u miejsc oraz Wy-dzia?owa (Kierunkowa) Komisja Mieszka-niowa - zobowi?zane s? do rozpatrzenia wniosków do dnia 25 maja.
3. Odwo?ania od decyzji Wydzia?owej (Kie-runkowej) Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji ds. Pó?sanatorium do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Mieszkaniowej mo?na sk?ada? do dnia 3 czerwca.
4. Uczelniana Odwo?awcza Komisja Miesz-kaniowa rozpatruje odwo?ania do dnia 10 czerwca.
5. Przydzia?u miejsc w domach studenckich kandydatom przyj?tym na pierwszy rok studiów nale?y dokona? do dnia 7 sier-pnia. Przydzia?u miejsc w Pó?sanatorium kandydatom przyj?tym na pierwszy rok studiów nale?y dokona? do dnia 10 wrze?nia.
6. Przydzia?u miejsc w domach studenckich cudzoziemcom - kandydatom na pierwszy rok studiów, zg?aszaj?cym si? przed dniem 30 maja, nale?y dokona? do dnia 10 wrze?nia.

§ 29
Student zobowi?zany jest do potwierdzenia za-miaru zakwaterowania w domu studenckim:
1) do dnia 30 czerwca - studenci lat II – V,
2) do dnia 25 wrze?nia – kandydaci zakwali-fikowani do przyj?cia na I rok studiów, studenci I roku oraz otrzymuj?cy skiero-wania po w?a?ciwym terminie rozpatrywa-nia wniosków w trybie innym ni? przewi-dziany w § 25.
Potwierdzenie stanowi pisemne zobowi?zanie do zamieszkania oraz wniesienie kaucji.

§ 30
Student mo?e utraci? prawo do zamieszkania w domu studenckim je?eli nie spe?ni? warun-ków, o których mowa w § 29 oraz w przypad-ku post?powania niezgodnego z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Studiów i Re-gulaminem Domu Studenckiego.

ROZDZIA? VIII
POSTANOWIENIA KO?COWE

§ 31
1. ?wiadczenia pobrane na podstawie nie-prawdziwych danych student zobowi?zany jest niezw?ocznie zwróci? na rachunek fun-duszu pomocy materialnej studentów.
2. W przypadku bezpo?redniego przyczynie-nia si? studenta do uzyskania nienale?nych ?wiadcze? mo?e by? on zobowi?zany do-datkowo do uiszczenia odsetek ustawo-wych.

§ 32
1. Przyznanie ?wiadcze? pomocy materialnej, o których mowa w §1 ust.1 pkt. 1, 2 i 6 mo?e odbywa? si? wy??cznie w ramach ?rodków finansowych przeznaczonych          na ten cel.
2. ?rodki finansowe na pomoc materialn?,          o których mowa w §1 ust.1 pkt. 2 i 6 przyznawane s? wydzia?om (kierunkom) na podstawie aktualnego stanu osobowego studentów.
3. Niewykorzystane ?rodki b?d?ce w dyspo-zycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej przekazywane s? na wydzia-?y (kierunki).
4. Nie pobranie przez studenta przyznanego stypendium przez okres trzech miesi?cy   od daty sporz?dzenia listy wyp?at, powo-duje jego utrat?, a ?rodki zasilaj? uczelnia-ny fundusz pomocy materialnej.

§ 33
W przypadkach nie unormowanych w niniej-szym regulaminie, decyzje podejmuje Uczel-niana Odwo?awcza Komisja Stypendialna, a w okresie gdy nie funkcjonuje - rektor.

§ 34
1. Regulamin obowi?zuje od dnia 1 pa?dzier-nika 2004 roku.
2. Zmiany tre?ci niniejszego regulaminu do-konane by? mog? wy??cznie zarz?dzeniem Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazur-skiego w Olsztynie.
3. Regulamin uzgodniono z Samorz?dem Studenckim.
 

Zarz?dzenie Nr  33
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 22 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: wynagrodzenia  nauczycieli aka-demickich w roku akademickim 2004/2005 za godziny ponadwymiarowe, za  prowadze-nie pracy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagrodzenia osób prowadz?cych zaj?cia dydaktyczne na podstawie umowy o dzie?o  lub umowy zlecenia.   


Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Eduka-cji Narodowej z dnia 26 wrze?nia 2001 r. spra-wie warunków wynagradzania za prac?         i przyznawania innych ?wiadcze? zwi?zanych z prac? dla pracowników uczelni pa?stwowych (Dz.U. Nr 107, poz.1182 z pó?n.zm.), ustalam w roku akademickim 2004/2005 najni?sze stawki wynagrodzenia za godziny ponadwy-miarowe, wynagrodzenie za prowadzenie pra-cy dyplomowej-magisterskiej oraz wynagro-dzenie za prowadzenie zaj?? dydaktycznych  na podstawie umowy o dzie?o lub umowy  zle-cenia.    

§ 1
1. Za ponadwymiarowe zaj?cia dydaktyczne nauczyciele akademiccy,  otrzymuj? za jedn? godzin? obliczeniow? wynagrodzenie wed?ug nast?puj?cych stawek:


Lp. 
Stanowisko Stawka
za godzin?
w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy 
57,00
2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego 
50,00
3.  Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy
wyk?adowca 
48,00
4. Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor 31,00
        
2. Dziekan,  w ramach posiadanych  ?rodków finansowych mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-we wg zasad okre?lonych rozporz?dze-niem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia  2001 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 1182 z pó?n.zm.).
3. Rektor na wniosek kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnouczelnianej mo?e podwy?szy? stawk? wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ramach posiadanych ?rodków finansowych jednos-tki, wg zasad okre?lonych rozporz?dze-niem Ministra Edukacji Narodowej z 26 wrze?nia  2001 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 1182        z pó?n.zm.).

§ 2
 1. Nauczyciel akademicki, który w roku akademickim wykona? zaj?cia dydaktyczne w obowi?zuj?cym wymiarze, za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej (po pozytywnej ocenie pracy), otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w ni?ej podanej kwocie:


Lp. 
Stanowisko Kwota
 w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy 
285,00

2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego    
250,00
3.  Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy
wyk?adowca posiadaj?cy stopie? doktora 
240,00

2.  W przypadku wzrostu stawki za godziny ponadwymiarowe okre?lonej w § 1 zarz?-dzenia, wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej-magisterskiej, ustala si? zgodnie z  § 5 ust. 3, pkt. 1  Uchwa?y nr 166 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko–Ma-zurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie ustalania wysoko?ci pen-sum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych dla poszczegól-nych stanowisk nauczycieli akademickich,  w roku akademickim 2004/2005.

§ 3
1. Osoby prowadz?ce zaj?cia dydaktyczne    na podstawie umowy o dzie?o lub umowy – zlecenia, otrzymuj? za jedn? godzin? dy-daktyczn? wynagrodzenie wed?ug ni?ej okre?lonych stawek:
       

Lp. 
Stanowisko Stawka
za godzin?
w z?otych
1. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadaj?cy tytu? naukowy 
57,00
2. Profesor nadzwyczajny posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego  
 
50,00
3.  Adiunkt posiadaj?cy stopie? naukowy doktora, starszy
wyk?adowca 
 
48,00     
4. Asystent, wyk?adowca, lektor, instruktor  
31,00

2. Rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej, ogólnou-czelnianej) mo?e podwy?szy? wysoko?? stawki w zale?no?ci od posiadanych na wydziale (w jednostce) ?rodków finanso-wych.    
       
§ 4
Traci moc zarz?dzenie nr 36 Rektora Uniwer-sytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 18 wrze?nia 2003 roku.

§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Zarz?dzenie Nr  34
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 29 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wy-dziale Humanistycznym oraz na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), § 22 Statutu Uniwer-sytetu oraz Uchwa? Senatu Nr 185 i Nr 186          z dnia 23 wrze?nia 2004 r. stanowi si?,        co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 pa?dziernika 2004 r. w strukturze Uniwersytetu wprowadza si? zmiany:
1) na Wydziale Humanistycznym znosi si?:
- Instytut Nauk Politycznych,
- Katedr? Socjologii;
2)  na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Ar-tystycznego tworzy si?:
- Instytut Nauk Politycznych,
- Katedr? Socjologii.

§ 2
Z dniem 1 pa?dziernika 2004 r.:
1) pracownicy jednostek wymienionych   w § 1 pkt. 1 staj? si? pracownikami Wy-dzia?u Pedagogiki i Wychowania Artys-tycznego,
2) studenci kierunków: „politologia” i „socjo-logia” staj? si? studentami Wydzia?u Peda-gogiki i Wychowania Artystycznego.

§ 3
Zatwierdzon? przez Senat Uniwersytetu struk-tur? Wydzia?u Humanistycznego oraz Wydzia-?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego okre?laj? za??czniki Nr 1 i Nr 2 do Zarz?dze-nia.

§ 4
Zakres dzia?alno?ci naukowej, dydaktycznej i sk?ad osobowy Wydzia?u Humanistycznego oraz Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Ar-tystycznego okre?laj? za??czniki Nr 3 i Nr 4  do Zarz?dzenia.

§ 5
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzony-mi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisa-nia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 


Decyzje Rektora


 
Decyzja Nr 11
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 lipca 2003 roku

w sprawie: powo?ania zespo?u do opracowa-nia zasad gospodarki finansowej UWM.

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z 12 wrze?-nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?-puje:

§ 1
Powo?uje si? zespó? do opracowania zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmi?-sko-Mazurskiego w Olsztynie, w sk?adzie:
Przewodnicz?cy – dr in?. Aleksander Socha,
Cz?onkowie:
- mgr Anna Bara?ska,
- mgr Gra?yna Buczy?ska,
- mgr Janina Cierach,
- Zofia Narkowicz,
- mgr Amelia Wacewicz.

§ 2
Zadaniem Zespo?u jest przygotowanie tekstu odpowiedniego dokumentu, który móg?by by? wprowadzony w ?ycie jako obowi?zuj?cy   w Uniwersytecie.

§ 3
Opracowanie, o którym mowa w § 2 zespó? przygotuje w terminie do ko?ca wrze?nia 2004 r.

§ 4
Prace zespo?u b?dzie koordynowa? prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej.

§ 5
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?-cia.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Decyzja Nr 12
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 lipca 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysoko?ci stawek wy-nagrodzenia dla osób przeprowadzaj?cych  egzaminy  z  j?zyka  obcego  nowo?ytnego.

Na podstawie art. 49 ust 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65 poz. 385 z pó?n.zm.) w zwi?zku z Zarz?dzeniem Nr 18 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie egzaminów z j?-zyka obcego nowo?ytnego dla kandydatów ubiegaj?cych si? o zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub przyj?cia na studia doktoranckie oraz Decyzji Nr 8 Rektora Uniwersytetu War-mi?sko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2004 ro-ku w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Po?wiadczania Znajomo?ci J?zyka Obcego, stanowi si? co nast?puje:
 
   § 1
Ustala si? stawk? wynagrodzenia dla osób przeprowadzaj?cych egzamin ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego w wysoko?ci 25,00 z?     od jednego uczestnika egzaminu.

 § 2
Ustala si? stawk? wynagrodzenia dla osób przeprowadzaj?cych egzamin ustny i pisemny z j?zyka obcego nowo?ytnego w wysoko?ci 31,00 z? od jednego uczestnika egzaminu.

§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

Decyzja Nr 13
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 wrze?nia 2004 roku

w sprawie: powo?ania wydzia?owych komisji ds. przegl?du warunków pracy.


Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 4 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), art. 23712 ustawy z 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy – Dz.U. Nr 24 poz. 141 z pó?n.zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Powo?uje si?  wydzia?owe komisje do spraw przegl?du warunków pracy w sk?adzie, okre-?lonym w za??czniku do niniejszej decyzji.

§ 2
Wydzia?owe komisje ds. przegl?du warunków pracy zobowi?zane s? :
1) przeprowadzi? przegl?dy w terminie  do 31 pa?dziernika ka?dego roku;
2) po zako?czeniu przegl?du niezw?ocznie z?o?y? sprawozdanie Komisji Bezpiecze?-stwa i Higieny Pracy.

§ 3
Traci moc Decyzja Nr 12 Rektora UWM    z 15 wrze?nia 2003 roku.

§ 4
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 


Za??cznik do Decyzji Nr 13 Rektora UWM
z dnia 20 wrze?nia 2004 r.

WYDZIA?OWE  KOMISJE
ds. PRZEGL?DU  WARUNKÓW  PRACY

I   WYDZIA?  BIOIN?YNIERII       ZWIERZ?T
Przewodnicz?cy - Wojciech KORSAK – Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie:  
- dr hab. Marek WRO?SKI, prof. UWM   – przedstawiciel Dziekana
- mgr in?. Krystyna FILIPOWICZ – przed-stawiciel ZNP
- Stefan MIL - przedstawiciel ZNP KRN
- Tadeusz WÓ?KIEWICZ - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Iwonna BARCI?SKA – przed-stawiciel Dzia?u BHP
- Wanda KORSAK – przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi   i Odpadami
- lek.med. Miros?aw WAWRYK – S?u?ba Medycyny Pracy

II   WYDZIA? BIOLOGII
Przewodnicz?cy – mgr in?. Wies?aw KOLA-NO – Wydzia?owy Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- mgr Zbigniew KUCZAWSKI – przedstawi-ciel  Dziekana
- Halina KOWALSKA - przedstawiciel ZNP
- dr Pawe? LORO - przedstawiciel NSZZ „So-lidarno??”
- Halina JAKUBIAK - przedstawiciel ZNP KRN
- Grzegorz ZAMY?LEWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Iwonna BARCI?SKA – przedsta-wiciel Dzia?u  BHP
- mgr in?. Helena KUCZY?SKA – przed-stawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami  Chemicznymi i Odpadami
- lek. med. Miros?aw  WAWRYK - S?u?ba Medycyny Pracy

III    WYDZIA?  GEODEZJI  I  GOSPODARKI   PRZESTRZENNEJ
Przewodnicz?cy - dr in?. El?bieta  LEWAN-DOWICZ - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie: 
- mgr in?. Jerzy TRYSTU?A - przedstawiciel Dziekana
- dr in?. Andrzej DUMALSKI - przedstawiciel  ZNP
- mgr Krystyna DUBLASZEWSKA – przed-stawiciel  ZNP KRN
- in?. Józef  ZIÓ?KOWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA – przedsta-wiciel Dzia?u  BHP
 
IV  WYDZIA?  HUMANISTYCZNY
Przewodnicz?cy - dr Lech KRAJEWSKI     – Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr Irena PERESZCZAKO - Przedstawiciel Dziekana
- mgr Krystyna PUPKIEWICZ – przedstawi-ciel ZNP KRN
- mgr Barbara WI?CKOWSKA – przedstawi-ciel  ZNP
- Stefan MIL - przedstawiciel S?u?b Technicz-nych
- in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ     – przedstawiciel Dzia?u BHP

V   WYDZIA? KSZTA?TOWANIA       ?RODOWISKA I  ROLNICTWA
Przewodnicz?cy - dr in?.  Jerzy SMO?UCHA    – Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr Ewa JASTRZ?BSKA - przedstawiciel Dzieka-na
- dr in?. Barbara ADOMAS - przedstawiciel  ZNP
- Ryszard KOTEWICZ - przedstawiciel ZNP KRN
- dr in?. S?awomir SMÓLCZY?SKI – przed-stawiciel NSZZ „Solidarno??”
- Leszek JUSZKIEWICZ - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Iwonna BARCI?SKA – przedsta-wiciel Dzia?u BHP
- Wanda KORSAK - przedstawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Od-padami
- lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Me-dycyny Pracy

VI    WYDZIA?  MATEMATYKI           I  INFORMATYKI
Przewodnicz?cy - Ró?a  ?MIECH Wydzia?o-wy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz  przedsta-wiciel  ZNP KRN
Cz?onkowie:  
- mgr in?. Marcin ?UKOWSKI – przedstawi-ciel Dziekana
- mgr Maria BULI?SKA - przedstawiciel  ZNP
- Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel S?u?b Te-chnicznych
- in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ     – przedstawiciel Dzia?u BHP

VII    WYDZIA?  MEDYCYNY      WETERYNARYJNEJ
Przewodnicz?cy - dr wet. Dariusz BARSKI Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr Miros?aw MICHALSKI - przedstawiciel Dziekana
- mgr in?. Krystyna CIE?LAR - przedstawiciel ZNP
- mgr Danuta PUNDA - przedstawiciel ZNP KRN
- dr  wet. Ewa SKORSKA-WYSZY?SKA    – przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
- Andrzej DABROWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Monika RYBKA - przedstawiciel Dzia?u BHP
-  mgr in?. Helena KUCZY?SKA – przedsta-wiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami  Chemicznymi i Odpadami
- Krzysztof  TOPOROWSKI - przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.
- lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Me-dycyny Pracy

VIII    WYDZIA?  NAUK  TECHNICZNYCH
Przewodnicz?cy - dr in?. Janusz  MICHALSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:     
- Roman ?UKJAN - przedstawiciel Dziekana
- in?. Miros?aw SITARSKI - przedstawiciel  ZNP
- dr in?. Jaros?aw SZUSZKIEWICZ – przed-stawiciel  NSZZ „Solidarno??”
- Maria FALISZEWSKA - przedstawicie  ZNP KRN
- Ryszard WALAUGO - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA – przedsta-wiciel Dzia?u  BHP
- mgr in?. Helena KUCZY?SKA – przed-stawiciel Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami
- mgr in?. Mariusz GOLAKOWSKI – przed-stawiciel Zespo?u ds. ppo?.
- lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Me-dycyny Pracy

IX    WYDZIA?  NAUKI  O  ?YWNO?CI
Przewodnicz?cy - Piotr  KALINOWSKI     – Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
Cz?onkowie:  
- mgr in?. Adam ZINKIEWICZ – przedsta-wiciel Dziekana
- Maria IGLI?SKA - przedstawiciel ZNP
- Teresa TANKIELUN - przedstawiciel ZNP KRN
- Miros?aw STANKIEWICZ - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Monika RYBKA - przedstawiciel Dzia?u BHP
- Wanda KORSAK - przedstawiciel  Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Od-padami
- lek. med. Miros?aw WAWRYK - S?u?ba Me-dycyny Pracy

X    WYDZIA?  OCHRONY  ?RODOWISKA   I  RYBACTWA
Przewodnicz?cy - dr Roman G?A?EWSKI – Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr in?. Gra?yna FURGA?A-SELEZNIOW - przedstawiciel Dziekana 
- Longina LESZCZEWICZ - przedstawiciel  ZNP
- mgr El?bieta BORKOWSKA – przedstawi-ciel ZNP KRN
- dr hab. Dariusz KUCHARCZYK – przedsta-wiciel  NSZZ „Solidarno??”
- in?. Jan WRÓBLEWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Krystyna RYDZI?SKA – przedsta-wiciel Dzia?u BHP
- mgr in?. Helena KUCZY?SKA – przed-stawiciel  Zespo?u Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

XI     WYDZIA?  PEDAGOGIKI    I  WYCHOWANIA  ARTYSTYCZNEGO
Przewodnicz?cy - Adam WOLNIAKOWSKI - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- Franciszek LEKOWSKI - przedstawiciel Dziekana
- mgr Bogdan O?KO - przedstawiciel ZNP KRN
- dr in?. Teresa PIETRASZEK - przedstawiciel ZNP
- mgr Tadeusz KOWALSKI - przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
- mgr in?. Andrzej BIEDAWSKI – przedstawi-ciel S?u?b Technicznych-
- in?. Andrzej  URBANIAK -  przedstawiciel Dzia?u BHP

XII    WYDZIA?  PRAWA         I  ADMINISTRACJI
Przewodnicz?cy - mgr in?. Katarzyna  HU-MI?SKA - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr Janusz OR?OWSKI - przedstawiciel Dzie-kana
- dr in?. Dorota ULATOWSKA-RAKOWSKA - przedstawiciel  ZNP
- mgr Zoryna SZMALC - przedstawiciel ZNP KRN
- in?. Stanis?aw CIBOROWSKI – przedstawi-ciel S?u?b Technicznych
- in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ    - przedstawiciel Dzia?u BHP
- Krzysztof TOPOROWSKI - przedstawiciel Zespo?u ds. ppo?.

XIII     WYDZIA?  TEOLOGII
Przewodnicz?cy - mgr Magdalena BIA?ACH       - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- ks. mgr  Ludwik  KANIUGA - przedstawiciel Dziekana
- Anna  FERENC - przedstawiciel ZNP KRN
- Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- in?. Andrzej URBANIAK - przedstawiciel Dzia?u BHP

XIV   WYDZIA?  NAUK    EKONOMICZNYCH
Przewodnicz?cy - dr in?. Antoni  BARTNIK    - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- dr Zbigniew NASALSKI - przedstawiciel Dziekana
- dr Wac?aw SKLINSMONT - przedstawiciel  ZNP
- Gra?yna STANKIEWICZ - przedstawiciel  ZNP KRN
- mgr Robert PODSTAWSKI - przedstawiciel  NSZZ „Solidarno??”
- Zdzis?aw GO?DZIEWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- mgr in?. Monika RYBKA - przedstawiciel Dzia?u  BHP

XV     STUDIUM  WYCHOWANIA    FIZYCZNEGO  I  SPORTU,
  STUDIM  J?ZYKÓW  OBCYCH
Przewodnicz?cy - ?ucja PASZEK – Wydzia?o-wy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:  
- mgr Grzegorz DUBIELSKI - przedstawiciel Rektora
- mgr Maria PI?TCZAK - przedstawiciel  ZNP
- mgr Robert PODSTAWSKI - przedstawiciel NSZZ „Solidarno??”
- mgr Jerzy DANILUK - przedstawiciel  ZNP KRN
- Jerzy OSSOWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- in?. Andrzej  URBANIAK - przedstawiciel Dzia?u  BHP

XVI     BIBLIOTEKA  G?ÓWNA
Przewodnicz?cy - mgr Maria Ewa KORCZA-KOWSKA - Wydzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciel ZNP
Cz?onkowie:
- dr in?. W?odzimierz SEBASTYA?SKI    – przedstawiciel Dyrektora
- El?bieta STRZELCZYK - przedstawiciel  ZNP
- mgr Franciszka ORZESZKOWSKA – przed-stawiciel NSZZ „Solidarno??”
- Bo?ena LEWANDOWSKA - przedstawiciel  ZNP KRN
- Grzegorz ZAMY?LEWSKI - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- in?. Andrzej  URBANIAK - przedstawiciel Dzia?u  BHP
- Andrzej DORO?KO – przedstawiciel Zespo-?u ds. ppo?.

XVII     ADMINISTRACJA,       STACJA DYDAKTYCZNO-      BADAWCZA w ???anach
      i STACJA DYDAKTYCZNO-      BADAWCZA w Ba?dach
Przewodnicz?cy – Edward MAJEWSKI – Wy-dzia?owy Spo?eczny Inspektor Pracy
Cz?onkowie:
- in?. Tadeusz MIASTKOWSKI – przed-stawiciel Dyrektora
- mgr in?. Dariusz RAUBO - przedstawiciel S?u?b Technicznych
- in?. Barbara SEPCZY?SKA - przedstawiciel  ZNP
- Maria PASEK - przedstawiciel NSZZ „Soli-darno??”
- Anna  FERENC - przedstawiciel ZNP KRN
- S?awomir PONIKOWSKI – przedstawiciel Zwi?zku Pracowników Rolnictwa w R.P.
- in?. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ    - przedstawiciel Dzia?u BHP


 


Ta strona by?a odwiedzana 2260 razy (w tym z UWM 265 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-29
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa